Serwis używa pliki cookies!

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tu „Polityce Cookies

 Zgadzam się
 Zgadzam się
arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

O Banku Skargi i reklamacje

Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków

Bank Rumia Spółdzielczy, w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823) informuje, iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a:

1)      konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, https://rf.gov.pl/,

2)      konsumentami jest:

a)      Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00 – 030 Warszawa, http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/

b)      Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc

Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków

W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez bank w zakresie wykonywanych czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, klient ma prawo złożyć reklamację.

[Forma i miejsce złożenia reklamacji]

§ 1

1.        Reklamacja może być złożona:

1)      osobiście w każdej jednostce bankowej obsługującej klientów w formie pisemnej lub ustnie podczas wizyty klienta w jednostce bankowej;

2)      listownie w formie pisemnej na adres jednostki bankowej obsługującej klientów:

a)      Centrala – Rumia ul. Morska 21;

b)      Oddział w Kosakowie – Kosakowo ul. Żeromskiego 67;

c)      Oddział w Redzie – Reda ul. Łąkowa 4;

d)     Oddział w Wejherowie – Wejherowo ul. Dworcowa 10;

e)      Oddział w Bojanie – Bojano ul. Wybickiego 18;

f)       Oddział w Szemudzie – Szemud ul. Wejherowska 31;

g)      Oddział w Gdyni – Gdynia ul. Kartuska 13A;

h)      Oddział w Lęborku – Lębork ul. 1 Maja 1;

i)        Filia Oddziału Rumia – Rumia ul. Sobieskiego 7;

3)      z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e – mail na adres podany na stronie internetowej banku tj. sekretariat@bankrumia.pl

4)      faksem w formie pisemnej na numer podany na stronie internetowej banku tj.                 58 671 26 39;

5)      telefonicznie w formie ustnej na numer telefonu wskazany na stronie internetowej banku tj. 58 679 90 00.

z zastrzeżeniem ust. 2.

2.      Reklamacje dotyczące kart płatniczych składane przez klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych oraz rolników mogą być składane wyłącznie:

1)      osobiście w każdej jednostce bankowej obsługującej klientów w formie pisemnej;

2)      listownie w formie pisemnej na adres Centrali lub dowolnego Oddziału czy Filii tj.:

j)        Centrala – Rumia ul. Morska 21;

k)      Oddział w Kosakowie – Kosakowo ul. Żeromskiego 67;

l)        Oddział w Redzie – Reda ul. Łąkowa 4;

m)    Oddział w Wejherowie – Wejherowo ul. Dworcowa 10;

n)      Oddział w Bojanie – Bojano ul. Wybickiego 18;

o)      Oddział w Szemudzie – Szemud ul. Wejherowska 31;

p)      Oddział w Gdyni – Gdynia ul. Kartuska 13A;

q)      Oddział w Lęborku – Lębork ul. 1 Maja 1;

r)       Filia Oddziału Rumia – Rumia ul. Sobieskiego 7;

3)      faksem w formie pisemnej na numer podany na stronie internetowej banku tj.                    58 671 26 39;

4)      z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e – mail na adres podany na stronie internetowej banku tj. sekretariat@bankrumia.pl

3.      W przypadku reklamacji dotyczących kart płatniczych składanych przez klientów innych niż instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych oraz rolników w formie ustnej Bank wezwie klienta do uzupełnienia reklamacji poprzez złożenie podpisu na formularzu.

4.      Reklamacje dotyczące transakcji dokonanych kartami płatniczymi winny być składane na obowiązującym w Banku formularzu, przy czym reklamację dotyczącą każdej transakcji należy złożyć na oddzielnym formularzu.

[Zakres danych zawartych w reklamacji]

§ 2

1.      Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej powinna zawierać:

1)      imię i nazwisko lub nazwę klienta;

2)      adres korespondencyjny;

3)      dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta;

4)      oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń;

5)      własnoręczny podpis klienta.

z zastrzeżeniem ust. 2.

2.      Reklamacja dotycząca transakcji dokonywanych kartami płatniczymi oprócz danych zawartych w ust. 1 dodatkowo powinna zawierać:

1)      imię i nazwisko posiadacza karty/użytkownika karty;

2)      numer karty/karty NFC;

3)      numer rachunku, do którego wydano kartę/kartę NFC;

4)      datę transakcji;

5)      kwotę transakcji;

6)      miejsce dokonania reklamowanej transakcji (nazwę placówki, miasto, państwo).

Formularze reklamacji zawarte są poniżej.

3.      W przypadku stwierdzenia przez bank braku informacji wymaganych
do rozpatrzenia reklamacji, bank zwraca się do klienta o ich uzupełnienie w formie w jakiej klient złożył reklamację.

4.      W sytuacji odmowy podania przez klienta wszystkich danych niezbędnych do rozpoczęcia procesu dotyczącego rozpatrzenia reklamacji, bank informuje klienta, że rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe, ze względu na niekompletność oświadczenia klienta.
Niezależnie od powyższego klient jest informowany o rozpatrzeniu reklamacji w terminie wskazanym w § 4 ust. 1.

[Sposób potwierdzenia wpływu reklamacji]

§ 3

Bank potwierdza złożenie reklamacji w formie pisemnej.

[Termin rozpatrzenia reklamacji]

§ 4

1.      Bank odpowiada na reklamację bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wpływu reklamacji do banku.

2.      W szczególnie skomplikowanych przypadkach  termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec wydłużeniu do 60 dni kalendarzowych, a w przypadku klientów instytucjonalnych z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych i rolników, do 90 dni.

3.      Za szczególne skomplikowane przypadki, o których mowa w ust. 2 uznaje się konieczność uzyskania przez Bank dodatkowych informacji od podmiotów trzecich współpracujących z Bankiem niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, a  w przypadku reklamacji dotyczących kart płatniczych – dodatkowo transakcje dokonane kartą poza granicami kraju lub wymagające uzyskania informacji od organizacji zajmujących się rozliczeniem transakcji wykonywanych przy użyciu kart płatniczych.

4.      W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie określonym w ust. 1 bank w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji:

1)      wyjaśnia przyczyny opóźnienia w rozpatrywaniu reklamacji;

2)      wyjaśnia okoliczności, które muszą zostać ustalone;

3)      wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, który nie może być dłuższy niż wskazany w ust. 2.

5.        Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 i 2 wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

6.        W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 1, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach, o których mowa w ust. 3 terminu określonego w ust. 2, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.

7.        Zasad opisanych w ust. 6 nie stosuje się do reklamacji złożonych przez klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych i rolników.

[Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji]

§ 5

1.      Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej i wysłana:

1)       listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres wskazany w reklamacji przez klienta, z zastrzeżeniem ust. 2;

2)      wyłącznie na wniosek klienta z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy, z którego reklamacja została wysłana, chyba że klient poda w reklamacji inny adres mailowy poprzez załączenie skanu odpowiedzi.

2.      W odniesieniu do klientów, którzy nie zawarli z bankiem umowy, a złożyli reklamację, odpowiedź wysyłana jest na adres wskazany w reklamacji lub adres mailowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

3.      Zasady z ust.2 nie stosuje się do klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych i rolników.

[Informacje dodatkowe]

§ 6

1.    Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

2.    W razie sporu z bankiem klient będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.

3.    W przypadku reklamacji dotyczących ubezpieczeń, klient banku ma możliwość zwrócenia się o pomoc do Rzecznika Finansowego.

4.    Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację klient może:

1)      odwołać się do wyższych szczebli decyzyjnych banku, w tym Rady Nadzorczej banku;

2)      złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego;

3)      złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego;

4)      skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich;

5)      wystąpić z powództwem do właściwego miejscowo sądu powszechnego tj. […],  ze wskazaniem Banku Rumia Spółdzielczego z siedzibą w Rumi przy ul. Morskiej 21, KRS: 0000073381 jako pozwanego.

4.      Zasady opisanej w ust. 4 pkt 3 nie stosuje się do klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych i rolników.

[skargi]

§ 7

1.      W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez bank lub  wykonywanej działalności nie stanowiących reklamacji klient ma prawo złożyć skargę. Do skarg stosuje się odpowiednio zasady zawarte w §§ 1 – 6, za wyjątkiem § 4 ust. 6 i § 6 ust. 4 pkt 4.

[wniosek]

§ 8

1.    Przedmiotem wniosku mogą być sprawy dotyczące poprawy funkcjonowania banku, lepszego zaspokojenia potrzeb klientów, usprawnienia pracy lub poszerzania oferty Banku.

2.    Do wniosków stosuje się odpowiednio zasady zawarte w §§ 1 – 6, za wyjątkiem § 4 ust. 6 i § 6 ust. 4 pkt. 4.

Pliki do pobrania

formularz_reklamacji_-_klient_indywidualny

formularz_reklamacji_-_klient_instytucjonalny

formularz_reklamacji_dot._kart_-_klient_indywidualny_2

formularz_reklamacji_dot._kart_-_klient_instytucjonalny