Serwis używa pliki cookies!

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tu “Polityce Cookies

 Zgadzam się
 Zgadzam się
arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Tarcza Antykryzysowa Pomoc dla firm

Program “Tarcza Finansowa PFR” dla Mikrofirm oraz Małych i Średnich Firm jest obsługiwany za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej.

UWAGA  !!!

Harmonogram wnioskowania/reklamacji/odwołań

 1. Banki ściągają z serwisów transakcyjnych formularze o godz. 24 w dniu 31. lipca 2020 r. 
 2. Banki umożliwiają złożenie standardowego wniosku po tej dacie (do końca 2020 r.) indywidualnym firmom wskazanym przez PFR (lista NIP), pod warunkiem, że te firmy złożyły wcześniej wnioski w postępowaniu wyjaśniającym (tryb indywidualny).
 3. Banki umożliwiają złożenie odwołania (do końca 2020 r.) więcej niż 2 razy i po przekroczeniu terminu 2 miesięcy firmom wskazanym przez PFR (lista NIP), pod warunkiem, że te firmy złożyły wnioski w postępowaniu wyjaśniającym i jest to uzasadnione (tryb indywidualny).
 4. Proces składania standardowych odwołań kończy się 30 września 2020 r. Banki ściągają formularze odwołań o godz. 24 w tej dacie. 
 5. Reklamacje dla wniosków złożonych do 31. lipca Klienci mogą składać w banku jedynie do 14. sierpnia 2020 r.
 6. Reklamacje do odwołań składanych do 30. września Klienci mogą składać w banku jedynie do 16. października 2020. Cały proces składania reklamacji do banków kończy się zatem w tej dacie.
 7. PFR odpowie na wszystkie reklamacje klientów, bez względu na termin zakończenia Programu czy proces przyjmowania odwołań/reklamacji.

Termin zakończenia przyjmowania przez PFR wniosków o subwencję w dniu 31 lipca 2020 r. (punkt I. 1. Komunikatu) oraz o terminie 14 sierpnia 2020 r., kiedy to Fundusz przerwie możliwość składania zgłoszeń kwalifikowanych (punkt I. 5.).

Punkt I. 2. dotyczy wybranych firm, dla których Fundusz unieważni zawarte umowy subwencji dając im możliwość ponownego wniosku. Listę tych firm (konkretnie NIP-ów) Fundusz przygotuje i przekaże bankom uczestniczącym w Programie. Chodzi tu o beneficjentów, których Fundusz procesuje indywidualnie.

Punkt I. 3. odnosi się do klientów, którzy złożyli już dwukrotnie odwołania, i których listę (NIP-ów) Fundusz roześle.

Punkt I. 6. jest konsekwencją ustaleń w punkcie I. 4.

Komunikat Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

w sprawie możliwości uwzględnienia osoby współpracującej na potrzeby ustalenia statusu przedsiębiorcy w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”

W związku z pojawiąjącymi się wątpliwościami, dotyczącymi możliwości uwzględnienia osoby współpracującej, o której mowa w art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.) („Osoba Współpracująca”) na potrzeby ustalenia statusu przedsiębiorcy w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” („Program”), informujemy, co następuje:

 1. Zgodnie z regulaminem ubiegania się o udział w Programie („Regulamin”), na potrzeby ustalenia statusu mikroprzedsiębiorcy albo MŚP, przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego („Pracownik”).
 2. Wobec powyższego, przedsiębiorca może zaliczyć w ogólnej liczbie Pracowników, ustalanej na potrzeby określenia statusu Mikroprzedsiębiorcy albo MŚP, Osobę Współpracującą zgłoszoną do ubezpieczeń społecznych pod kodem 0511, pod warunkiem, że osoba ta jest jednocześnie Pracownikiem.
 3. W przypadku, gdy Osoba Współpracująca nie jest Pracownikiem, przedsiębiorca nie uwzględnia tej osoby w ogólnej liczbie Pracowników ustalanej na potrzeby określenia statusu Mikroprzedsiębiorcy albo MŚP, niemniej jednak, w przypadku mikroprzedsiębiorcy, uwzględnia tę osobę na potrzeby wyliczenia kwoty subwencji finansowej.

Wniosek o subwencje należy złożyć za pośrednictwem bankowości internetowej >> tutaj 

Przedsiębiorca, który zatrudnia co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.

Środki bezzwrotne do 75% subwencji po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy.

Dla kogo?

 • Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro;
 • Dla przedsiębiorcy, który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568);
 • Wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.
 • Beneficjent rzeczywisty korzystający ze wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki.
 • Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
 • Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

Jakie są warunki finansowania?

Instrumentem finansowym Programu są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju, przeznaczone na:

 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji)
 • dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki
 • rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa
 • zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji.

Biorąc pod uwagę średnie zatrudnienie w sektorze mikroprzedsiębiorstw na poziomie około 3 pracowników zakłada się, że średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie około 72 – 96 tys. zł dla jednej mikrofirmy oraz maksymalnie do 324 tys zł.

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu znajdziesz >> tutaj  

Czytaj więcej >> tutaj

Jak się przygotować do złożenia wniosku?  >> tutaj

Przewodnik dla mikro, małych i średnich firm po tarczy finansowej PFR >> tutaj

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. programu >> tutaj

 

 

Przedsiębiorca, który zatrudnia co najmniej 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Środki bezzwrotne do 75% subwencji po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia działalności, utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy oraz zanotowania straty na sprzedaży.

Dla kogo?

 • Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro
 • Dla przedsiębiorcy, którzy odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568);
 • Wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.
 • Beneficjent rzeczywisty korzystający z wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki.
 • Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
 • Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

Jakie są warunki finansowania?

Instrumentem finansowym Programu są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju, przeznaczone na:

 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji)
 • dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki
 • rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa
 • zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji.

Biorąc pod uwagę średnie przychody w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie około 31,3 mln zł szacowana średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie około 1,9 mln zł dla jednego przedsiębiorstwa oraz maksymalnie do 3,5 mln zł.

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu znajdziesz >> tutaj   

Czytaj więcej>> tutaj

Jak się przygotować do złożenia wniosku? >> tutaj

Przewodnik dla mikro, małych i średnich firm po tarczy finansowej PFR >> tutaj

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. programu >> tutaj

 

Szanowni Państwo – Beneficjenci Programu Tarcza Finansowa PFR,

zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia przez Państwa w Banku dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.
W zależności od sytuacji są to:

  • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego
   lub
  • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
   lub
  • Pełnomocnictwo i informacja odpowiadająca aktualnemu/pełnemu odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego lub Pełnomocnictwo i wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

lub

  • Oświadczenie.

Wzory pełnomocnictwa i oświadczenia stanowią załączniki nr 2 i 3 do Regulaminu i są dostępne do pobrania ze strony Funduszu:

https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/regulamin_programu_tarcza_finansowa_pfr_dla_mmsp.pdf (wzór pełnomocnictwa – str. 62, wzór oświadczenia – str. 64).     

 

Dokumenty należy przedstawić w Banku osobiście lub przesłać do Banku pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją może być wypowiedzenie przez Fundusz Umowy.

W celu usprawnienia procesu weryfikacji zachęcamy do jak najwcześniejszego składania dokumentów.

Wniosek o subwencje, w ramach Tarczy Finansowej PFR dla mikrofirm i MSP dostępny w bankowości internetowej >> tutaj

Z obserwacji PFR wynika, że najczęściej pojawiające się błędy w składanych wnioskach dotyczą:

 1. Okresu za jaki Klient składa wniosek.

Klient wybiera kwiecień jako podstawę do rozliczenia. Do momentu zakończenia bieżącego miesiąca jedynym miesiącem możliwym do podania w formularzu jako podstawy do wyliczenia kwoty subwencji jest marzec. Po rozliczeniu deklaracji VAT-7 za kwiecień można wypełniając formularz wniosku uwzględniać ten miesiąc. Szczegóły: https://www.gov.pl/web/finanse/zlozenie-deklaracji-vat-niezbedne-do-wsparcia-w-ramach-tarczy-finansowej

Wielkość spadku przychodów ze sprzedaży w Tarczy Finansowej liczymy w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19. Pierwszym miesiącem po 1 lutego 2020 r. jest marzec 2020 r. W konsekwencji do końca kwietnia, jako pierwszy miesiąc, w którym przedsiębiorca odnotował spadek przychodów ze sprzedaży, może zostać wskazany marzec 2020 r. Spadek przychodów ze sprzedaży w marcu 2020 r. zostanie porównany do przychodów ze sprzedaży w lutym 2020 r. Alternatywnie, spadek przychodów ze sprzedaży w marcu 2020 r. może zostać porównany do przychodów ze sprzedaży z marca 2019 r.

2. Dokładności danych wpisywanych do formularza.

Klient nie wpisuje całkowitych kwot, np. chcą uzyskać 36 000 zł, a wpisują 36 zł.

Więcej informacji o Tarczy znajdziesz poniżej:

 • Ostateczna wersja podręcznika ze wszystkimi zmianami >> TU
 • Najczęściej pojawiające się trudne pytania>> TU
 • Regulamin programu>> TU
 • Regulamin programu obowiązuje od 28.05.2020r. >>TU
 • Regulamin programu, rejestr zmian >> TU
 • Wzór oświadczenia  >> TU
 • Wzór pełnomocnictwa >> TU
 • Tarcza_Antykryzysowa_1.0_2.0_3.0_4.0_przegląd_najważniejszych_regulacji >> TU
 • Pytania_i_odpowiedzi_QA_-_moratorium_pozaustawowe_-_aktualizacja_19.06.2020 >> TU

Jesteś przedsiębiorcą? Zatrudniasz  pracowników? Obawiasz się o swoją działalność ze względu na panującą epidemię koronawirusa?

Szczególne rozwiązania pomocowe dla MŚP  dotkniętych trudną sytuacją biznesową, spowodowaną pandemią COVID-19 zostały wdrożone w ramach oferty gwarancji de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego:

 • Zwiększenie zakresu gwarancji do 80% kwoty kredytu.
 • Brak prowizji za gwarancję za pierwszy roczny okres gwarancji.
 • Obowiązek spełnienia warunku braku zaległości w ZUS/US na 1 lutego 2020 r.

W ramach podpisanego oświadczenia Bank będzie mógł zaoferować przedsiębiorcy następujące rodzaje gwarancji:

1. Gwarancję de Minimis –  realizowaną w ramach rządowego programu “Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”

Gwarancja ta zabezpiecza:

 • 80 proc. kwoty kredytu,
 • jest bezpłatna do końca 2020 r. (standardowo 0,5% kwoty gwarancji),
 • do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego,
 • do 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego,
 • dla firm, które w dniu 1 lutego 2020 roku nie miały zaległości w ZUS, US.

2. Gwarancję COSME – udzielana jest w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy,

Gwarancja COSME to :

 • niska prowizja za udzielenie gwarancji – 1% w skali roku,
 • 80% wartości kredytu (maksymalna kwota kredytu to 600 tyś. zł),
 • możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów,
 • do 27 miesięcy dla kredytu obrotowego,
 • do 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego,
 • oprócz gwarancji zabezpieczeniem kredytu może być tylko weksel i pełnomocnictwo do rachunku (ograniczenia co do zabezpieczeń dodatkowych).

 „Niniejsze finansowanie jest możliwe dzięki Gwarancji, która została udzielona w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania”.

Gwarancję PLG-FGR – której celem jest wsparcie gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) w dostępie do finansowania.

Gwarancja ta zabezpiecza :

 • 80% kapitału kredytu,
 • do 51 miesięcy dla kredytu obrotowego,
 • do 183 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego (do 120 miesięcy, gdy jest pomoc de minimis),
 • jest bezpłatna.

więcej o rozwiązaniach systemowych dowiesz się >>TU

Tarcza Antykryzysowa to pomoc dla firm. Złóż wniosek poprzez bankowość elektroniczną >> https://ekonto.bankrumia.pl/

W ramach programu pomocowego skierowanego do przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa możesz skorzystać z bezpłatnych szkoleń, wystarczy się zarejestrować >>https://pfrportal.pl/tarcza-finansowa/ 

 

Nasi Doradcy czekają na Ciebie bok@bankrumia.pl