Ładowanie...
W jakiej formie może zostać złożona reklamacja?

OSOBIŚCIE
w dowolnej placówce banku obsługującej klientów w formie pisemnej lub ustnie podczas wizyty klienta w oddziale banku

 

LISTOWNIE
w formie pisemnej na adres siedziby banku lub dowolnej placówki banku

 

ELEKTRONICZNIE

z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e–mail na adres podany na stronie internetowej banku, tj. reklamacje@bankrumia.pl

 

TELEFONICZNIE

w formie ustnej na numer telefonu wskazany na stronie internetowej banku

Reklamacja powinna być złożona przez klienta niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia. Do reklamacji należy dołączyć wszelkie informacje i/lub dokumenty będące podstawą do jej rozpatrzenia.

W przypadku złożenia reklamacji przez pełnomocnika konieczne jest przedstawienie dokumentu pełnomocnictwa.

 

Jeżeli reklamacja dotyczy przetwarzania danych osobowych przez bank klientowi przysługuje również prawo dokonania zgłoszenia do Inspektora ochrony danych w banku, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakie dane powinna zawierać reklamacja?
 • imię i nazwisko lub nazwę klienta
 • adres korespondencyjny
 • dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta
 • oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń
 • własnoręczny podpis klienta
 • numer telefonu w przypadku wyrażenia przez klienta woli otrzymania odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) – za pośrednictwem telefonu zostanie przekazane klientowi hasło do otwarcia korespondencji
 • dodatkowo w celu ułatwienia identyfikacji prosimy o wskazanie numeru PESEL (w przypadku jego braku należy wskazać datę urodzenia) lub numer dokumentu tożsamości, NIP lub REGON
Jakie dodatkowe dane powinna zawierać reklamacja dotycząca transakcji kartowych?
 • imię i nazwisko posiadacza karty/użytkownika karty
 • numer karty
 • numer rachunku, do którego wydano kartę
 • datę transakcji
 • kwotę transakcji
 • miejsce dokonania reklamowanej transakcji (nazwę placówki, miasto, państwo), zgodnie z danymi zaksięgowanej transakcji
W jakim czasie rozpatrywane są zgłoszenia reklamacyjne?
 • w terminie 15 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez bank odpowiedź na reklamację dotyczącą świadczonych przez bank usług płatniczych, reklamacje rozpatrywane w trybie „Ustawy o Usługach Płatniczych”
 • w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji przez bank w przypadku pozostałych reklamacji

W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi na reklamację może ulec wydłużeniu:

 • do 35 dni roboczych w przypadku reklamacji dotyczących świadczonych przez bank usług płatniczych
 • do 60 dni kalendarzowych w przypadku pozostałych reklamacji

Za szczególne skomplikowane przypadki uznaje się konieczność uzyskania przez bank dodatkowych informacji od podmiotów trzecich współpracujących z bankiem niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, m.in.: reklamacje kartowe, sprawy związane z windykacją kredytów, sprawy spadkowe, fraudy, reklamacje składane przez system Ognivo, Sorbnet, SWIFT.

 

Jeśli reklamacja będzie rozpatrywania dłużej poinformujemy o tym klienta i podamy przyczynę opóźnienia w rozpatrywaniu reklamacji wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia zastrzeżeń klienta oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację.

 

Pismo do klienta uwzględniające jego roszczenia zawarte w reklamacji zawiera:

 • nazwę banku
 • numer reklamacji
 • temat reklamacji
 • wyczerpującą informację na temat stanowiska banku w sprawie skierowanych zastrzeżeń, ze wskazaniem stosowanych postanowień regulaminów i umów podpisywanych z klientem
 • określenie terminu, w którym roszczenie klienta zawarte w reklamacji zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi, chyba że zachodzi podejrzenie, iż transakcja płatnicza nie była autoryzowana przez klienta
 • imię, nazwisko, stanowisko służbowe i stempel funkcyjny osoby udzielającej odpowiedzi
W jaki sposób powiadamiamy o rozpatrzeniu reklamacji?

Złożoną przez klienta reklamację bank rozpatruje i udziela odpowiedzi w formie pisemnej - listownie lub pocztą elektroniczną zgodnie ze złożoną dyspozycją klienta. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez bank zgodnie ze sposobem odpowiedzi na reklamację wskazanym w formularzu zgłoszenia.

Na wniosek klienta odpowiedź na reklamację może zostać wysłana w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail w formacie podpisanego elektronicznie pliku PDF i zaszyfrowana hasłem. Hasło umożliwiające odczytanie odpowiedzi na reklamację jest generowane przez pracownika rozpatrującego i wysyłane w formie sms na numer telefonu klienta podany w formularzu reklamacji.

W przypadku nieuwzględnienia roszczeń klienta zawartych w reklamacji, klientowi przysługuje prawo do odwołania od stanowiska  zawartego w odpowiedzi na reklamację.

 

Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację klient może:

 • odwołać się do Prezesa Zarządu Banku, a w przypadku złożenia skargi na działalność Zarządu do Rady Nadzorczej banku, poprzez złożenie odwołania w formie i miejsca właściwej dla reklamacji
 • złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego
 • złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego
 • skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich (dotyczy klientów będących konsumentami)
 • wystąpić z powództwem do właściwego miejscowo sądu powszechnego, ze wskazaniem Banku Rumia Spółdzielczego z siedzibą w Rumi przy ul. Morskiej 21, KRS: 0000073381 jako pozwanego

Klientowi przysługuje również prawo do skierowania zastrzeżeń do podmiotów, uprawnionych do pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a Bankiem przed:

 1. Rzecznikiem Finansowym, adres strony internetowej: https://www.rf.gov.pl
 2. Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, adres strony internetowej: https://www.knf.gov.pl
 3. Bankowym Arbitrażem Konsumenckim przy Związku Banków Polskich, adres strony internetowej: https://www.zbp.pl

Spory nierozwiązane na drodze polubownej mogą być rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

Właściwym dla banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego, a w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Adres korespondencyjny banku:

Bank Rumia Spółdzielczy z siedzibą w Rumi przy ul. Morskiej 21

 

Numer telefonu infolinii banku:

800 888 888

 

Dla dzwoniących zza granicy:

61 647 28 46

 

Adres e-mail do zgłaszania reklamacji:

reklamacje@bankrumia.pl