Ładowanie...

Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Jest pomocą dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a muszą spłacać raty kredytu mieszkaniowego znacznie obciążające domowy budżet. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to sposób na problem ze spłatą kredytu mieszkaniowego, dzięki któremu możesz skorzystać z darmowej pomocy w postaci dofinansowania rat lub otrzymać pożyczkę na jego spłatę. Masz prawo skorzystania z pomocy finansowej ze środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) w postaci:

 • zwrotnego wsparcia finansowego (dla osób spłacających kredyt mieszkaniowy, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej) lub
 • pożyczki na spłatę zadłużenia (dla osób, które sprzedały kredytowaną nieruchomość, ale uzyskane środki nie pozwoliły na spłatę zadłużenia wobec Banku) lub
 • promesy, czyli przyrzeczenia udzielenia pożyczki kredytobiorcy na spłatę zadłużenia.

Środkami pomocowymi zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

 

Na jakich zasadach?

Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia mogą być przyznane, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z Kredytobiorców posiada status bezrobotnego
 • Kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 40 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe
 • miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:
 1. w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwuipółkrotności zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (od 1 stycznia 2022 r. dwuipółkrotność kwoty 776,00 zł, tj.  1.940,00 zł),
 2. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego –  iloczynu dwuipółkrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy i liczby członków gospodarstwa domowego (od 1 stycznia 2022 r. dwuipółkrotność kwoty 600,00 zł, tj. 1.500,00 zł na osobę).

 

Na co?

 • otrzymane „wsparcie” zostaje przeznaczone na spłatę zaległości i bieżącego zadłużenia kredytu mieszkaniowego
 • z kolei „pożyczka” pokrywa zobowiązanie kredytowe przy sprzedaży nieruchomości.

 

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia jako Kredytobiorca składasz w banku, z którym zawarłeś umowę kredytu mieszkaniowego. Wniosek jest rozpatrywany w terminie 21 dni od dnia jego złożenia. Jeżeli nie będzie kompletny lub prawidłowo wypełniony, zostaniesz zobowiązany do jego uzupełnienia. Po uzupełnieniu wniosku bank ma 14 dni na jego ponowną weryfikację.

 

W jaki sposób możesz złożyć wniosek?

 • drogą mailową (skan lub zdjęcie uzupełnionego, kompletnego, zawierającego prawidłowe dane i podpisanego wniosku wraz z załącznikami jeśli są wymagane) – na adres e-mail  centrala@bankrumia.pl,
 • z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (SGB24),
 • drogą pisemną w placówce banku lub przesyłką pocztową na adres placówki banku.

 

Na czym polega zwrot wsparcia lub pożyczki?

Zwrot wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęły 2 lata od wypłaty przez BGK ostatniej raty wsparcia lub wypłaty pożyczki na spłatę zadłużenia i jest dokonywany w 200 równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach, płatnych do 15 dnia każdego miesiąca. W przypadku skorzystania z pomocy, poinformujemy Cię o harmonogramie i wysokości rat oraz o numerze rachunku, na który należy przekazywać spłacane raty. W przypadku gdy kredytobiorca, bez opóźnienia w spłacie, dokona spłaty 134 rat lub ich równowartości, pozostała część rat zwrotu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia będzie podlegać umorzeniu.

 

WSPARCIE

 • będzie wypłacane na okres wskazany we wniosku, ale nie dłuższy niż 36 miesięcy
 • jego kwota ustalana jest indywidualnie w zależności od wysokości miesięcznej raty kredytu mieszkaniowego, lecz nie może być wyższa niż 3 000 zł miesięcznie
 • polega na przekazywaniu bankowi, który udzielił kredytu mieszkaniowego kwoty przeznaczonej na spłatę zobowiązań Kredytobiorcy
 • okres jego przekazywania może być krótszy, jeżeli przed terminem 36 miesięcy wystąpią przesłanki wykluczające otrzymywanie wsparcia (np. Kredytobiorca znalazł zatrudnienie, a posiadanie statusu osoby bezrobotnej było warunkiem otrzymania wsparcia).

 

POŻYCZKA NA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA

Jeśli sprzedałeś mieszkanie lub dom, na które brałeś kredyt mieszkaniowy, ale z uzyskanej kwoty nie spłaciłeś go w całości, możesz dostać pożyczkę na jego spłatę. Możesz złożyć wniosek o pożyczkę na pełną kwotę zadłużenia, ale nie wyższą niż 120 000 zł. Przyznana kwota jest wpłacana w całości na rachunek banku. Pamiętaj o dostarczeniu umowy sprzedaży nieruchomości do banku, w którym miałeś kredyt.  Masz na to 14 dni od dnia sprzedaży.

 

Na wszystkie pytania odpowiedzą nasi doradcy, dostępni w oddziałach Banku Rumia Spółdzielczego. Wszystkie adresy i dane kontaktowe znajdziesz na stronie internetowej banku.